Trường hợp nào Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất?

Bài viết phân tích về những trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất, trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường về tài sản trên đất

Trường hợp nào Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất?

Điều 82 Luật Đất đai 2013 quy định các trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất bao gồm:

Thứ nhất, các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại khoản 1 Điều 76 Luật Đất đai 2013, bao gồm:

(1) Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật Đất đai 2013 là trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức theo quy định;

(2) Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;

(3) Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;

(4) Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;

(5) Đất nhận khoán để sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

Thứ hai, đất được Nhà nước giao để quản lý.

Thứ ba, đất thu hồi trong các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai (Điều 64) và thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất (điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65).

Thứ tư, trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai 2013, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 là trường hợp đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01/7/2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định. (trường hợp này người sử dụng đất vẫn được bồi thường đối với phần diện tích đất thực tế đang sử dụng)

Có trường hợp nào không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường về tài sản trên đất không? Cho ví dụ cụ thể?

Trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường tài sản trên đất xảy ra đối với những mảnh đất nông nghiệp được giao cho người nông dân để canh tác nông nghiệp tại các khu đồi trống. Khi thực hiện thu hồi đất, Nhà nước sẽ bồi thường thiệt hại về những tài sản trên đất như trang trại hay các loại cây trồng mà không bồi thường về đất.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *