Tính dân chủ thể hiện trong hiến pháp 2013 như thế nào? (Phân tích)