Thủ tục yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời