Cấu trúc của thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất ASEAN (Phân tích)