Sự liên kết trong mô hình tập đoàn kinh tế, tổng công ty