Sự liên kết trong mô hình nhóm công ty (Phân tích chi tiết)