Người có quyền khiếu nại là gì? Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại