Phương pháp thực hiện điều ước quốc tế (phân tích chi tiết)