Các căn cứ để Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai của người sử dụng đất