Nhà nước dân chủ là gì? Xây dựng nhà nước dân chủ?