Người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự

Điều kiện của người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự

Đối với người đại diện theo ủy quyền là cá nhân: để thực hiện đuợc công việc ủy quyền là tham gia TỐ TỤNG DÂN SỰ tại Tòa án, người đại diện theo ủy quyền là cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau:

Là người có năng lực hành vi tố tụng dân sự theo quy định tại Điều 69 BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015, người đại diện theo ủy quyền là người từ đủ muời tám tuổi trở lên không bị mất năng lực hành vi dân sự.

Họ không thuộc các trường hợp không đuợc làm người đại diện theo ủy quyền quy định tại Điều 87 BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015.

Đối với người đại diện theo ủy quyền là pháp nhân: họ có nghĩa vụ tham gia TỐ TỤNG DÂN SỰ tại Tòa án nhân danh người đuợc đại diện trong phạm vi ủy quyền, đuợc xác định nhu sau:

+ Đối với pháp nhân đuợc ủy quyền là công ty trách nhiệm hữu hạn (ví dụ, công ty luật trách nhiệm hữu hạn): Theo quy định tại Điều 13 Luật doanh nghiệp năm 2014, nếu công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ có 1 người đại diện theo pháp luật thì người đại diện theo pháp luật sẽ thay mặt pháp nhân thực hiện việc tham gia TỐ TỤNG DÂN SỰ tại Tòa án nhân danh người được đại diện trong phạm vi ủy quyền.

Như vậy có thể hiểu rằng người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn sẽ thực hiện việc ký hợp đồng ủy quyền tham gia TỐ TỤNG DÂN SỰ sẽ thay mặt công ty trách nhiệm hữu hạn để thực hiện quyền và nghĩa vụ TỐ TỤNG DÂN SỰ của người được đại diện trong phạm vi ủy quyền.

Người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự
Người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự

Nếu pháp nhân là công ty trách nhiệm hữu hạn có nhiều người đại diện theo pháp luật thì căn cứ vào điều lệ của công ty, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để xác định người đại diện theo pháp luật nào sẽ nhân danh công ty thực hiện việc đại diện theo ủy quyền trong TỐ TỤNG DÂN SỰ.

Người đại diện theo pháp luật đã được quy định trong điều lệ của công ty sẽ thực hiện việc ký hợp đồng ủy quyền tham gia TỐ TỤNG DÂN SỰ, sẽ thay mặt công ty trách nhiệm hữu hạn để thực hiện quyền và nghĩa vụ TỐ TỤNG DÂN SỰ của người được đại diện trong phạm vi ủy quyền.

+ Đối với pháp nhân được ủy quyền là công ty hợp danh theo quy định tại Điều 176 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì các thành viên hợp danh đều có quyền nhân danh công ty thực hiện việc đại diện theo ủy quyền trong TỐ TỤNG DÂN SỰ. Có thể hiểu rằng các thành viên hợp danh đều có quyền ký hợp đồng ủy quyền tham gia TỐ TỤNG DÂN SỰ nhân danh công ty và thay mặt công ty thực hiện đại diện ủy quyền tham gia TỐ TỤNG DÂN SỰ trong phạm vi ủy quyền.

+ Đối với pháp nhân được ủy quyền tham gia TỐ TỤNG DÂN SỰ là cơ quan thì người đại diện theo pháp luật của cơ quan sẽ thực hiện việc đại diện theo ủy quyền trong TỐ TỤNG DÂN SỰ trong phạm vi ủy quyền.

Vậy, trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của pháp nhân vì lý do nào đó không thể nhân danh pháp nhân thực hiện việc đại diện theo ủy quyền trong TỐ TỤNG DÂN SỰ thì pháp nhân giải quyết thế nào?

Về vấn đề này có nhiều cách hiểu khác nhau. Cách hiểu thứ nhất, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có thể ủy quyền lại cho người khác nhưng phải có sự đồng ý của người được ủy quyền. Cách hiểu thứ hai, việc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân ủy quyền lại hay giao cho một người khác thực hiện là công việc nội bộ của pháp nhân, không cần có sự đồng ý của người đuợc đại diện.

Bài viết cùng chủ đề:

Biện pháp bảo đảm của hợp đồng tín dụng

So sánh hợp đồng tặng cho và di tặng

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *