Phân tích nguyên tắc không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung thanh tra