Giới thiệu khái quát về bầu cử của nền dân chủ

Giới thiệu khái quát về bầu cử của nền dân chủ

Trong tiến trình phát triển và trở nên bền vững của bất cứ nền dân chủ nào trên thế giới đều cần có các thiết chế và hệ thống chính quyền hỗ trợ nhất định. Ở Việt Nam, bản Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố với thế giới năm 1945 đã khẳng định quyền tự do dân chủ là của tất cả mọi người dân Việt Nam.

Để đảm bảo quyền dân chủ thực sự phát huy vai trò và nhiệm vụ của nó, công việc hết sức quan trọng và không thể thiếu đó chính là bầu cử. Ở nhà nước dân chủ, bầu cử được tiến hành để xác định quyền cho những người đại diện nắm giữ những cương vị chính trị.

Một vấn đề quan trọng của Hiến pháp là quy định việc nhân dân lựa chọn (bằng cách bầu) đại diện của mình để giữ những chức danh nhà nước ở trung ương và địa phương – cơ sở để cho rằng nhà nước được nhân dân trao quyền và nhà nước thực hiện quyền lực chừng nào nhân dân còn tín nhiệm. Như vậy, bầu cử là phương thức được sử dụng để quyền lực nhà nước thiết lập ra bởi nhân dân.

Vì thế, việc phản ánh trung thực ý chí của nhân dân là vấn đề cốt lõi của mọi cuộc bầu cử và có nhận định cho rằng: “bầu cử là trái tim của nền dân chủ hiện đại”. Qua hiểu hiểu biết của mình em xin trình bày quan điểm cá nhân về nhận định trên.

Giới thiệu khái quát về bầu cử của nền dân chủ
Giới thiệu khái quát về bầu cử của nền dân chủ

Để nắm bắt được công cụ giúp nhà nước thực hiện quyền lực của mình cũng như phát huy sức mạnh tập thể của nhân dân, ta phải hiểu bầu cử là gì? Bầu cử là việc lựa chọn người nắm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước được thực hiện bởi người dân thông qua con đường bỏ phiếu tập thể, người được người dân lựa chọn sẽ là người nắm giữ và thực thi quyền lực nhà nước.

Bầu cử trong nền dân chủ hiện đại là phát huy vai trò và ý nghĩa khi các buộc bầu cử luôn lấy mục tiêu dân có quyền quyết định tối cao để thực hiện các hoạt động tìm ra người đại diện.

Thông qua bầu cử, tính dân chủ được hiện thực, đáp ứng đúng yêu cầu và định hướng xây dựng nhà nước của Đảng ta. Chế độ ta vừa lấy dân chủ làm bản chất, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Vì vậy cuộc bầu cử có tầm quan trọng rất lớn là cơ sở của nền dân chủ hiện đại để từ đó hình thành nên bộ máy nhà nước của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân.

Bài viết liên quan:

Chế độ bầu cử để phát huy tính dân chủ (phân tích chi tiết)

Vai trò của việc xây dựng nền bầu cử dân chủ

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Giới thiệu khái quát về bầu cử của nền dân chủ. Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *