Phân tích định nghĩa nhà nước và 5 đặc trưng của nhà nước (phân tích chi tiết)

1. Nhà nước là gì? Định nghĩa nhà nước

Định nghĩa: Nhà nước là tổ chức quyền lực đặc biệt của xã hội, bao  gồm một lớp người được tách ra từ xã hội để chuyên thực thi quyền lực nhằm tổ chức và quản lý xã hội phục vụ lợi ích chung của toàn xã hội cũng như lợi ích của lực lượng cầm quyền.

Giải thích từ đặc biệt

+ Tổ chức là sự liên kết chặt chẽ của những người có chung mục đích;

+ Quyền lực là sự áp đặt ý chí của mình lên người khác;

+ Quyền lực đặc biệt là quyền lực có tính chi phối lớn nhất, mạnh nhất

– Phân tích: Nhà nước là tổ chức quyền lực, chính trị của xã hội có giai cấp, có lãnh thổ, dân cư và chính quyền độc lập, có khả năng đặt ra và thực thi pháp luật nhằm thiết lập trật tự xã hội nhất định trong phạm vi lãnh thổ của mình. Nhà nước là một tổ chức đặc biệt, nên so với các tổ chức khác, Nhà nước có các dấu hiệu đặc trưng, cơ bản sau: phân bố dân cư theo các đơn vị hành chính – lãnh thổ không phụ thuộc vào giai cấp, dân tộc, tôn giáo, huyết thống, địa vị xã hội, nghề nghiệp; có bộ máy quyền lực công với sức mạnh cưỡng chế bao gồm quân đội, cảnh sát, Toà án và một đội ngũ công chức chuyên nghiệp làm nhiệm vụ cai trị, quản lí xã hội; có chủ quyền tối cao trong phạm vi lãnh thổ của đất nước mình, quyết định các vấn đề quan trọng nhất của đất nước về đối nội cũng như đối ngoại; có quyền ban hành pháp luật, những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung đối với mọi thành viên trong xã hội, với tư cách là một công cụ đắc lực trong cai trị, quản lí xã hội; có quyền quy định các loại thuế mang tính bắt buộc đối với cá nhân và tổ chức trong xã hội nhằm thiết lập nguồn tài chính nuôi bộ máy công quyền và thực hiện các chức năng của mình.

Phân tích định nghĩa nhà nước và 5 đặc trưng của nhà nước (phân tích chi tiết)
Phân tích định nghĩa nhà nước và 5 đặc trưng của nhà nước (phân tích chi tiết)

2. Phân tích các đặc trưng của nhà nước

Các đặc trưng, đặc điểm của nhà nước (5 đặc trưng):

+ Nhà nước là tổ chức quyền lực đặc biệt của xã hội

Là một trong số các tổ chức xã hội nhưng có quyền quản lý xã hội. Để quản lý xã hội nhà nước cần phải có quyền lực;

Quyền lực nhà nước tồn tại trong trong mối quan hệ giữa nhà nước với cá nhân, tổ chức trong xã hội;

Quyền lực nhà nước cũng tồn tại trong mối quan hệ giữa nhà nước với các thành viên và cơ quan của nó;

Quyền lực nhà nước có tác động bao trùm lên toàn xã hội;

Để quản lý xã hội, nhà nước có một lớp người tách ra từ xã hội để chuyên thực thi quyền lực nhà nước.

+ Nhà nước thực hiện quản lý dân cư theo lãnh thổ

Người dân không phân biệt giai cấp, huyết thống, dân tộc, giới tính,… sinh sống trên một diện tích lãnh thổ nhất định thì phải chịu sự quản lý của một nhà nước nhất định và do vậy người dân phải thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước ở lãnh thổ mình cư trú. Nhà nước thực hiện việc quản lý dân cư trong phạm vi lãnh thổ quốc gia mình.

+ Nhà nước nắm giữ và thực thi chủ quyền quốc gia

Chủ quyền quốc gia là khái niệm chỉ quyền quyết định tối cao của quốc gia trong quan hệ đối nội và quyền độc lập tự quyết của quốc gia trong quan hệ đối ngoại.

+ Nhà nước ban hành pháp luật và dùng pháp luật làm công cụ quản lý xã hội

Nhà nước ban hành pháp luật thông qua việc ban hành hệ thống các quy tắc xử sự chung có giá trị bắt buộc phải tôn trọng và thực hiện đối với các cá nhân và tổ chức có liên quan trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia mình;

Nhà nước bảo đảm cho pháp luật được thực hiện bằng nhiều biện pháp như tuyên truyển, phổ biến giáo dục, thuyết phục, vận động, động viên khen thưởng hay áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhà nước. Vì vậy, pháp luật được triển khai và thực hiện một cách rộng rãi;

Nhà nước sử dụng pháp luật để quản lý xã hội, điều chỉnh các quan hệ xã hội theo mục đích của nhà nước – pháp luật là một trong những công cụ quản lý xã hội hiệu quả nhất của nhà nước.

+ Nhà nước quy định và thực hiện việc thu thuế

Thuế là khoản tiền hay hiện vật mà người dân buộc phải nộp cho nhà nước theo quy định của pháp luật;

Nhà nước hoạt động được bởi nguồn thuế – nguồn của cải vật chất quan trọng phục vụ phát triển các mặt của đời sống xã hội.

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập luathonglinh về Phân tích định nghĩa và 5 đặc trưng của nhà nước (chi tiết). Liên hệ luật sư để được tư vấn trực tiếp.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *