Điều kiện về giới tính khi kết hôn (phân tích chi tiết)