Cấu thành tội phạm là cơ sở pháp lý của trách nhiệm hình sự?