Khái quát cộng đồng kinh tế ASEAN, mục tiêu hoạt động của AEC