Phân tích các yếu tố quy định bản chất, nội dung của pháp luật