Biện pháp khẩn cấp tạm thời là gì? Đặc điểm và ý nghĩa