Buộc áp dụng biện pháp bảo đảm khi áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời