Thủ tục thay đổi, áp dụng bổ sung và hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời